НАЧАЛО

Промишлени системи” ООД и ЕТ ”Промишлени системи-П.Хр.” притежават богат  професионален опит в управлението на отпадъците. Нашият екип ще ви предложи експедитивни и оптимални решения съобразени с действащите национални закони и наредби в областта на отпадъците.

Предоставяни услуги

Промишлени системи” ООД и ЕТ ”Промишлени системи-П.Хр.” предоставят на своите клиенти комплексни решения за подобряване управлението на производствени опасни и неопасни отпадъци. Услугите, които предоставят са:

-събиране и транспортиране със собствен транспорт на отпадъци, генерирани от юридически и физически лица

-съхраняване на опасни и неопасни отпадъци в собствена складова база с възможност за събиране до 180 тона отработени масла и емулсии и над 80 тона други отпадъци

-предаване на отпадъци за следващо третиране включващо: рециклиране на отпадъци, обезвреждане на отпадъци, депониране на отпадъци, оползотворяване на отпадъци, преработка на отпадъци, препакетиране на отпадъци

-документиране на събиране, транспортиране, временно съхраняване и последващи операции с идентификационни документи, дневници и отчети

-консултиране на клиенти в сферата на отпадъците

Сред фирмите за отпадъци, фирмите за опасни отпадъци и фирмите за извозване на отпадъци „Промишлени системи” ООД се отличава със своята коректност към клиентите и стриктно спазване на законовите и екологични норми.

Фирмата е водеща в изкупуването на отработени масла от промишлеността.

Наши клиенти са предприятия от минно-добивната промишленост, енергетика, машиностроене, хартиено-целулозна промишленост, сервизна дейност и транспорт.

За вас работи екип от специалисти, притежаващи необходимото образование, дългогодишен практически опит в дейностите с отпадъци, при спазване на законовите и екологични изисквания.

Най-често събирани отпадъци са следните видове:

Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак

Отработени восъци и смазки

Отработено масло

Машинни емулсии и разтвори

Абсорбенти и филтърни материали

Опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества

Оловни акумулаторни батерии

Отпадъци съдържащи масла и нефтопродукти

Наситени или отработени йоннообменни смоли

Утайки от маслоуловителни шахти

Отпадъчни бои и лакове

Отпадъчен тонер съдържащ опасни вещества

Отпадъци съдържащи цианиди

Масло от маслено водни сепаратори

Води от маслено водни сепаратори съдържащи масла

Антифризни течности съдържащи опасни вещества

Лабораторни химични вещества и смеси с висока степен на чистота

Разтворители

Утайки съдържащи метали

Неорганични отпадъци съдържащи опасни вещества

Органични отпадъци съдържащи опасни вещества

Промишлени системи ООД - гр. Пазарджик

Промишлени системи ООД - гр. Пазарджик

Транспортиране на опасни отпадъци

Транспортиране на опасни отпадъци