КОДВид на отпадъка
060101*Сярна киселина и сериста киселина
060102*Солна киселина
070214*Отпадъци от добавки, съдържащи опасни вещества
070215Отпадъци от добавки, различни от упоменатите в 070214
070601*Промивни водии матерни луги
070703*Халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги
070704*Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
080111*Отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
080113*Утайки от бои или лакове,съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
080114Утайки от бои или лакове,различни от упоменатите в 080113
80112Отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 080111
080115*Утайки от водни разтвори,съдържащи бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
080117*Отпадъци от отстраняване на бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
080119*Водни суспензии, които съдържат бои или лакове,съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
080120Водни суспензии, съдържащи бои или лакове,различни от упоменатите в 080119
080121*Отпадъци от вещества и смеси,отстраняващи бои или лакове
080307*Утайки от воден разтвор,съдържащи печатарски мастила
080312*Отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества
80313Отпадъчни печатарски мастила, различни от упоменатите в 080312
080314*Утайки от печатарски мастила, съдържащи опасни вещества
80315Утайки от печатарски мастила, различни от упоменатите в 080314
080317*Отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества
090102*Разтвори от офсетов проявител на водна основа
100903Шлака от пещи
100104*Увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво
100905*Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества
100906Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 100905
100907*Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества
100908Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 100907
101003Шлака от пещи
101005*Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества
101006Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 101005
101007*Използвани отпадъчни леярски сърца,матрици и пресформи,съдържащи опасни вещества
101008Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 101007
101113*Утайки от полиране и шлифоване на стъкло, съдържащи опасни вещества
101114Утайки от полиране и шлифоване на стъкло, различни от упоменатите в 101113
110105*Киселини от химично почистване на повърхности
110107*Основи от химично почистване на повърхности
110109*Утайки и филтърен кек , съдържащи опасни вещества
110111*Отпадъчни промивни води,съдържащи опасни вещества
110112Отпадъчни промивни води,различни от упоменатите в 110111
120101Стърготини, стружки и изрезки от черни метали
120102*Прах и частици от черни метали
120103Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали
120104Прах и частици от цветни метали
120107*Машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи(с изключение на емулсии и разтвори);
120109*Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи
120112*Отработени восъци и смазки
120113Отпадъци от заваряване
120114*Утайки от машинно обработване,съдържащи опасни вещества
120115Утайки от машинно обработване , различни от упоменатите в 120114
120116*Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, съдържащи опасни вещества
120118*Утайки, съдържащи метали /утайки от шлифоване, хонинговане и лепинговане/, съдържащи масло
120120*Отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване,съдържащи опасни вещества
120121*Отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване,различни от упоменатите в 120120
130105*Нехлорирани емулсии
130110*Нехлорирани хидравлични и масла на минерална основа
130111*Синтетични хидравлични масла
130112*Бързо биоразградими хидравлични масла
130113*Други хидравлични масла
130205*Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа
130206*Синтетични моторни,смазочни и масла за зъбни предавки;
130207*Бързо биоразградими моторни, смазочни и масла за зъбни предавки;
130208*Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки
130307*Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа
130308*Синтетични изолационни и топлопредаващи масла
130310*Други изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа
130401*Трюмови масла от речно корабоплаване
130403*Трюмови масла от други видове корабоплаване
130501*Твърди остатъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори
130502*Утайки от маслено-водни сепаратори
130503*Утайки от маслоуловителни шахти /колектори/
130506*Масло от маслено-водни сепаратори
130507*Води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла
130508*Смеси от отпадъци от пясъкоуловители и маслено-водни сепаратори
130701*Газьол, котелно и дизелово гориво
130802*Други емулсии
130703*Други горива(включително смеси)
130899*Отпадъци, неупоменати другаде
130899*Отпадъци, неупоменати другаде
140602*Други халогенирани разтворители и смеси от разтворители
140603*Други разтворители и смеси от разтворители
150101Хартиени и картонени опаковки
150102Пластмасови опаковки
150103Опаковки от дървесни материали
150104Метални опаковки
150105Композитни/многослойни опаковки
150110*Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества
150202*Абсорбенти,филтърни материали(включително маслени филтри,неупоменати другаде),кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества
150203Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02;
160107*Маслени филтри
160107*Маслени филтри
160112Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11
160113*Спирачни течности
160114*Антифризни течности, съдържащи опасни вещества
160117Черни метали
160118Цветни метали
160119Пластмаси
160120Стъкло
160212*Излязло от употреба оборудване, съдържащо свободен азбест
160213*Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12;
160214Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 160209 до 160203
160215*Опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване
160216Компоненти,отстранени от излязло от употреба оборудване, различни
от посочените в 160215
160303*Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества
160304Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03
160305*Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества
160306Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05
160506*Лабораторни химични вещества и смеси с висока степен на чистота,състоящи се от или съдържащи опасни вещества,включително смеси от лабораторни химични вещества и смеси с висока степен на чистота
160507*Отпадъчни неорганични химични вещества и смеси с висока степен на чистота,състоящи се от или съдържащи опасни вещества
160508*Отпадъчни органични химични вещества и смеси с висока степен на чистота,състоящи се от или съдържащи опасни вещества
160601*Оловни акумулаторни батерии
160602Ni-Cd батерии
160604Алкални батерии (с изключение на 16 06 03);
160708*Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти
161001*Отпадъчни водни разтвори,съдържащи опасни вещества
161002Отпадъчни водни разтвори, различни от упоменатите в 161001
170106*Смеси от или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, съдържащи опасни вещества
170107Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 170106
170201Дървесен материал
170204*Стъкло,пластмаса и дървесина,съдържащи или замърсени с опасни вещества
170402Алуминий
170405Желязо и стомана
170503*Почва и камъни, съдържащи опасни вещества
170603*Други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни
вещества
170604Изолационни материали, различни от упоменатите в 170601 и 170603
170802Строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 170801
190205*Утайки от физикохимично обработване,съдържащи опасни вещества
190207*Масла и концентрати от сепариране/разделяне
190805Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места
190811*Утайки, съдържащи опасни вещества от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води
190812Утайки от билогично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11
190813*Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води
190899Отпадъци, неупоменати другаде
190905Наситени или отработени йонообменни смоли;
191101*Отработени филтруващи глини
191202Черни метали
191203Цветни метали
191204Пластмаса и каучук;
200101Хартия и картон
200113*Разтворители
200121*Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак
200123*Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди
200135*Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21* и 20 01 23*съдържащо опасни компоненти
200136Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35;
200304Утайки от септични ями